Kosarad items 0
: 0 Ft
Your Cart is currently empty!
Product update

Adatkezelési tájékoztató

Miért készült ezt a tájékoztató?

www.cs-motoparts.com honlapján elérhető webáruháza üzemeltetése során több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

A Vállalkozás fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Milyen alapon történik az érintettek személyes adatainak kezelése?

A személyes adatok a webáruház üzemeltetője által csak meghatározott célból és megfelelő jogalappal kerülnek kezelésre. Ezek a célok és jogalapok a konkrét adatkezelések egyedi tájékoztatójában kerülnek bemutatásra.

Ki kezeli a személyes adatait?

A személyes adatait a Vállalkozás, illetve utasításainak megfelelően az általa igénybe vett adatfeldolgozó/k kezeli/k.  

A Vállalkozás adatai:

Neve: CS-MOTOPARTS KFT.

Postai címe: 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 12-14.

Székhely: 5600 Békéscsaba Kétegyházi út 12-14.

E-mail címe: info@cs-motoparts.com

Web címe: cs-motoparts.com

Milyen külső segítség igénybevételére kerül sor a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatokat a Vállalkozás többnyire a www.cs-motoparts.com honlapon kezeli. Vannak azonban olyan műveletek, amelyhez külső segítséget, adatfeldolgozót vesz igénybe.

Milyen elveket tart fontosnak Vállalkozás a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor.

www.cs-motoparts.com honlap üzemeltetése során csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatok kezelésére kerül sor és a megadott, személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelem fordítására kerül sor a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az Ön által történt megadás után a Vállalkozás felel.
Azok a kifejezések, amelyek jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

Milyen jogai vannak a Vállalkozás által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Kérheti a személyes adatainak helyesbítését:

Amennyiben személyes adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, bármikor kérheti (a személyes adatok kezelésének ideje alatt) azok módosítását. Ezt az igényét bármelyik fent megadott elérhetőségen keresztül közölheti.

Kérheti személyes adatainak törlését:

A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti a személyes adatai törlését. (regisztráció, ügyfélszolgálat)

A kérésére – kérelmének kézhezvételét követő 30 napon belül – írásban, vagy elektronikus úton (beleegyezésével) választ kap. Ha valamilyen törvényes oknál fogva nem kerül teljesítésre a kérése, akkor az elutasításra kerül, természetesen annak ténybeli és jogi indokainak közlése mellett.

A személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha kezelésük jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt elrendelte.

Kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását:

Személyes adatainak kezelése korlátozásra kerül, amennyiben vitatja az adatok pontosságát, ellenzi az adatok törlését és ezt kéri, vagy ha a Vállalkozásnak már nincs szüksége rá, de Önnek szüksége van jogi igényeinek érvényesüléséhez.

Tájékoztatást kérhet személyes adati kezelésével kapcsolatban:

Az adatkezelés időtartama alatt jogosult a fent megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a honlap üzemeltetése során kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés jellemzőiről különösen:

  • az adatok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
  • az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Ön tájékoztatása a kérelmének beérkezésétől számított 25 napon belül teljesítésre kerül.

Szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság, más közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Vállalkozást az adatok közlése, az adatokba történő betekintés, illetve azok átadása érdekében. Amennyiben a megkereső szerv a kérés célját, jogalapját és az adatok körét pontosan megjelölte, akkor a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok rendelkezésre bocsátásra kerülnek.

Másolatot kérhet személyes adatiról:

Kérheti, hogy a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy a Vállalkozás egy másik adatkezelőhöz továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségei:

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat.

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel./fax: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A honlap által generált azonosító szám, dátum, időpont, a meglátogatott aloldal.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatokat két hétig őrizzük meg.

A WWW.CS-MOTOPARTS.COM WEBÁRUHÁZ SAJÁT FIÓK REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

Önnek lehetősége van a „Regisztráció” kiválasztásával és az e-mail címének és jelszavának megadásával a honlapon saját fiók létrehozására.

„Fiókom” menüpontba lépéssel szerkesztheti ezeket az adatokat és további adatként megadhatja a számlázási címétszállítási címétnevét (vezetéknév, keresztnév), telefonszámát.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy a saját fiókból, mint „vezérlőpultból” a legutóbbi rendelések megtekinthetőek, továbbá a szállítási és a számlázási címek, valamint a jelszó és a felhasználói fiók részletei szerkeszthetők legyenek.

Tájékoztatom, hogy a regisztráció során megadott, vagy annak során megismerhető e-mail címe, továbbá a neve a rendeléssel összefüggésben kapcsolattartás céljából is kezelésre kerül.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama az Ön által megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a saját fiók szolgáltatás megszűntetése időpontjáig tart.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

A WWW.CS-MOTOPARTS.COM WEBÁRUHÁZ SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruházon keresztül történő termék megrendelésével összefüggő számla kiállítása és a Vállalkozásra vonatkozó számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében Vállalkozás  az Ön nevét (vezetéknév és keresztnév), számlázási címét (ország/megye/irányítószám/város/utca/házszám/lakosztály-amennyiben van megnevezése), a vásárolt termék fajtáját, a vételár összegét és a vásárlás/számlakiállítás időpontját, továbbá a számla kiállítása érdekében ─ kapcsolattartásra szolgáló adatként ─ a telefonszámát és az e-mail címét, mint személyes adatait kezeli.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja a számla kiállításához szükséges személyes adatok esetében a megvásárolt termékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Vállalkozást terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

A számla kiállítása során – kapcsolattartás érdekében – kezelt személyes adatok kezelésének célja a számlázással összefüggő körülmények Önnel történő egyeztetése.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számla kiállítása iránti kérelem és az ehhez szükséges adatok megadása, továbbá a kapcsolattartásra szolgáló személyes adatok esetén az Ön önkéntes hozzájárulása.

A számla kiállítása esetén Vállalkozást számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli. Amennyiben Ön az ehhez szükséges önkéntes hozzájárulását visszavonja, úgy a továbbiakban az adatkezelés jogalapja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.), mint törvényi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz. 

Ki fér hozzá az adatokhoz?

Az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás, a könyvelő, illetve az informatikai feladatot ellátó személy fér hozzá.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A számla kiállítása iránti kérelem vonatkozásában, illetve a kapcsolattartás érdekében megadott önkéntes hozzájárulás esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követő – a Vállalkozást terhelő – számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezése esetén az adatok megőrzési ideje az Sztv.-ben foglalt 8 év. 

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.

Milyen adatai kezelésére kerül sor?

A webáruház üzemeltetésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdése esetén Vállalkozás az Ön nevéte-mail címéttelefonszámát, valamint az Ön által közölt üzenetben szereplő személyes adatait kezeli.

Tájékoztatom, amennyiben postai úton (levélben) veszi fel Vállalkozással a kapcsolatot, úgy megkeresésében adjon meg a fentiek közül valamelyik elérhetőségi adatot annak érdekében, hogy a feltett kérdése megválaszolásra kerüljön, tekintettel arra, hogy kizárólag a fenti csatornák valamelyikén keresztül van mód a válaszadásra.

Milyen célból történik a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés célja, hogy a megkeresések/kérdések esetén a kérdező beazonosításra és a kérdés rögzítésre kerüljön annak érdekében, hogy a Vállalkozás felvehesse Önnel a kapcsolatot és a feltett kérdéseire választ adhasson.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A Vállalkozás az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában legkésőbb azonban az Önnel való kapcsolatfelvételig, illetve a megkeresésében foglaltak megválaszolásáig.

Tájékoztatom, hogy azonos témában feltett kérdés és az arra megadott válasz egy üzenetváltásnak minősül, amely azt követően törlésre kerül.

Tájékoztatom továbbá, hogy az e-mailben feltett kérdései 2 munkanapon belül megválaszolásra kerülnek.

Kinek kerülnek továbbításra a személyes adatai?

A személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerül továbbításra harmadik félnek, természetes személynek. Csak hatóság, vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresésére kerülnek átadásra a személyes adati.


Bankkártyás fizetés

A K&H segítségével már azonnal kiegyenlítheted vásárlásaid értékét. A K&H fizetési felületén biztonságos a fizetés. A K&H segítségével az összes Magyarországon elterjedt bankkártya típussal fizethetsz.